نویسنده = امیر حسین کاویانپور
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد آمار مکانی در ارزیابی تغییرات پوشش تاجی گونه مرتعی علف گوسفندی

دوره 5، شماره 3، آبان 1393، صفحه 59-70

امیر حسین کاویانپور؛ اردوان قربانی؛ غلامعلی حشمتی