نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آت اکولوژی گونه Bothriochloa ischaemum در استان گلستان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-10

قاسمعلی ابرسجی؛ امرعلی شاهمرادی؛ صدیقه زارع کیا