نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر تراکم کاشت بر استقرار و رشد جاتروفا (Jatropha curcas L.) در منطقه بلوچستان، ایران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-15

محمد یوسف آچاک؛ هاشم کنشلو؛ هادی درودی