با عنایت به مصوبه شصت سومین جلسه کمسیون بررسی و تأئید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 12/11/1388 با انتشار و بر اساس رای هشتاد و سومین و هشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون مورخه 30/8/1390 با درجه علمی پژوهشی فصلنامه اکوسیستم­های طبیعی ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور موافقت گردید.

شماره جاری: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 34، زمستان 1397، صفحه 1-90